قطره بینی
Tuesday, 09 July 2013 00:25

نفازولین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف ان در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

Published in قطره بینی


Copyright © 2020 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob