نباید مصرف شوند.مثلا بعضی از مسکن ها مانند آسپرین واکنش حساسیتی نشان می دهد ویا باعث تشدید زخمهای گوارشی می شود.


Copyright © 2018 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob